Symphony UK

Symphony Environmental Technologies Plc ได้ประกาศความสำเร็จจากผลการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ d2p AM ต่อต้านเชื้อไวรัส ที่ผสมอยู่ในถุงมือยางไนไตร์ล และ หน้าการอนามัย non-woven โพลีโพรพิลีน โดยห้องปฏิบัติการทดลองไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัย Campinas ประเทศบลาซิล

Tehcnology d2p ออกแบบ เพื่อ ปกป้องเราจากการสัมผัสจุลินทรีย์บนพื้นผิวพลาสติก