Trends and Technologies

การเรียนรู้การคัดแยกขยะพลาสติกเป็นองค์ความรู้ที่ยังยืน ที่รัฐต้องส่งเสริมจิตสำนึกให้ประชาขนเรียนรู้ เข้าใจ และปฏิบัติ

Symphony Environmental Technologies Plc ได้ประกาศความสำเร็จจากผลการทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ d2p AM ต่อต้านเชื้อไวรัส ที่ผสมอยู่ในถุงมือยางไนไตร์ล และ หน้าการอนามัย non-woven โพลีโพรพิลีน โดยห้องปฏิบัติการทดลองไวรัสวิทยา มหาวิทยาลัย Campinas ประเทศบลาซิล

Tehcnology d2p ออกแบบ เพื่อ ปกป้องเราจากการสัมผัสจุลินทรีย์บนพื้นผิวพลาสติก

บทความนี้ บริษัท 2AM Connection จะแนะนำให้รู้จัก เทคโนโลยีอีกหนึ่งทางเลือก สำหรับการลดขยะพลาสติกแบบยั่งยืน ที่เรียกว่า Oxobiodegradable Plastic (หรือ OXO-Bio Plastic)